مطالعات هیدرودینامیک پروژه توسعه فاز سوم بندر شهید رجایی

در این پروژه جهت توسعه فاز سوم بندر شهید رجایی، مطالعات هیدرودینامیک، موج و رسوب باید صورت می‌گرفت. مطالعات هیدرودینامیک این پروژه، شامل مدل‌سازی و کالیبراسیون تراز جزرومدی و سرعت جریان بندر شهید رجایی بود. ابتدا با مدل‌سازی گلوبال تراز جزرومدی با نرم افزار های عددی، برای خلیج فارس و تنگه هرمز انجام و کالیبراسیون ترازها در ایستگاه‌های جزرومدی سراسر خلیج فارس و تنگه هرمز صورت گرفت. سپس با مدل‌های محلی بندر شهید رجایی، تراز آب، مدل‌سازی شد و کالیبراسیون انجام شد. در مرحله بعد سرعت جریان داخل بندر و نقاط اطراف آن، با توجه به داده‌های اندازه‌گیری مدل‌سازی و کالیبراسیون شد. همچنین مدل‌سازی بلندمدت دوساله تراز آب و سرعت جریان برای بندر شهید رجایی انجام شد.

20 ژانویه 2020 ۰ دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.